Disclaimer

  1. Intellectuele Eigendom
  2. Links naar andere sites
  3. Nominatieve en andere informatie
  4. Aansprakelijkheidsbeperkingen
  5. Beschikbaarheid van de website
  6. Jurisdictiebeschikking

1. Intellectuele Eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door www.babyenkleuterhuis.com. De presentatie en alle informatie, inclusief handelsmerken, logo's en domeinnamen, die op de website www.babyenkleuterhuis.com (hierna de "site" genoemd) staan vermeld, worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot Intellectuele Eigendom, en zijn eigendom van www.babyenkleuterhuis.com of zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie.

Niets van de site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd, geupload, verdraaid weergegeven, doorgegeven of gedistribueerd op welke manier dan ook, of worden gebruikt ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van www.babyenkleuterhuis.com, met uitzondering van een enkele kopie van de gegevens die u kunt downloaden op uw personal computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, vooropgesteld dat u alle intellectuele eigendomsrechten en enig ander recht dat eventueel van toepassing is, respecteert.

Op alle kopieën van de gehele of een deel van de inhoud van de site verschijnt de volgende mededeling: "COPYRIGHT 2007 - 2008 www.babyenkleuterhuis.com. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN".

www.babyenkleuterhuis.com behoudt zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

2. Links naar andere sites

www.babyenkleuterhuis.com is niet verantwoordelijk voor sites van enige derde partij waartoe u toegang hebt gekregen via de site. www.babyenkleuterhuis.com heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites van derden, die geheel onafhankelijk zijn van www.babyenkleuterhuis.com. Het bestaan van een link tussen de site www.babyenkleuterhuis.com en de site van een derde partij impliceert op geen enkele wijze dat www.babyenkleuterhuis.com de inhoud van die site en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt danwel hiermee instemt. www.babyenkleuterhuis.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de site besmet raakt met, inclusief, maar niet beperkt tot, een of meer "virussen", "Trojaanse paarden" of "wormen".  

www.babyenkleuterhuis.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze sites.

3. Nominatieve en andere informatie

www.babyenkleuterhuis.com zal geen (persoonlijke) informatie aan derden verstrekken die u via de elektronische post verstuurt. Deze informatie zal alleen worden gebruikt om u zo efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Via de website verstrekte informatie zal niet als vertrouwelijk worden aangemerkt. Dientengevolge zal, met uitzondering van de persoonsgegevens, door u op deze website bekend gemaakte informatie - in welke vorm dan ook - documenten, gegevens, tekeningen, vragen, suggesties, concepten, opmerkingen of anderszins - niet als vertrouwelijk worden aangemerkt.
www.babyenkleuterhuis.com heeft het recht door u verstrekte gegevens te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden of te wijzigen, of deze gegevens door te geven met het doel uw verzoek te verwerken.

4. Aansprakelijkheidsbeperkingen

www.babyenkleuterhuis.com verricht alle mogelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie die op de site staat en waarvan de inhoud door het bedrijf te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, te waarborgen. www.babyenkleuterhuis.com geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, precisie, actualiteit of uitgebreidheid van de informatie die op de site beschikbaar is.

www.babyenkleuterhuis.com is niet aansprakelijk voor:
met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van www.babyenkleuterhuis.com;
enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de site ter beschikking gestelde informatie;
enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens;
alle directe of indirecte schade, - die - ongeacht de oorzaak, afkomst, of aard, zelfs indien www.babyenkleuterhuis.comzich bewust is geweest van het feit dat deze schade voorzienbaar was, ongeacht of deze schade nu het gevolg is van (i) toegankelijkheid of gebrek aan toegankelijkheid van de site, (ii) het gebruik van de site, inclusief enige schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die direct of indirect door de site is geleverd;
www.babyenkleuterhuis.com is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor enige schade of verlies van welke aard dan ook, ontstaan uit toegang tot de website en het gebruik ervan of de betrouwbaarheid van enige informatie of advies die op en via de website wordt bekend gemaakt of beschikbaar is, met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzettelijke misleiding of grove nalatigheid.
De informatie op de site en alle andere sites wordt beschikbaar gesteld, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.

www.babyenkleuterhuis.com biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot hun verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

5. Beschikbaarheid van de website

U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de site zodanig te onderhouden dat zich geen gebreken voordoen en / of ononderbroken foutvrij is en dat www.babyenkleuterhuis.com voor deze eventuele gebreken niet aansprakelijk is, (ii) dat gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site, en dat (iii) het beheren van de site ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar www.babyenkleuterhuis.com geen invloed op heeft, zoals transmissie- en telecommunicatielinks tussen www.babyenkleuterhuis.com en u en tussen www.babyenkleuterhuis.com en andere systemen en netwerken. www.babyenkleuterhuis.com en/of haar leveranciers kunnen de site geheel of gedeeltelijk te allen tijde en tijdelijk of permanent wijzigen of buiten gebruik stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. www.babyenkleuterhuis.com is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de site.

6. Jurisdictiebeschikking

De site en de inhoud daarvan is gemaakt in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

U gebruikt een verouderde browser, daardoor wordt onze website niet optimaal weergegeven. Waarom download u geen beter en gratis alternatief?
download een update voor IE. download betere browser. download een betere browser. download een betere browser
(c) 2008 www.babyenkleuterhuis.com
Valide CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional